ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެޗްއާރުސީއެމަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ހަދިޔާ އާއި ރިޝްވަތުދޭކަން ވަނީ ފާހަގަވެފަ: އެޗްއާރުސީއެމް

މިނިސްޓަރު އިމްރާން އާއި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަަނުން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޕީއެންސީން އެޗްއާރްސީއެމާ ބައްދަލުކޮށްފި

"މަގާމާ ހަވާލުވިއިރު ދައުލަތުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމާއި ފަސާދައިން ކިލަނބު ނުވާ އެންމެ ގުނަވަނެއްވެސް ނެތް"

ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެޗްއާރުސީއެމުން މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އެޗްއާރުސީއެމް އިން ތަހުގީގު ކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގައިދީއަކު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިހުމާލުވި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މަރުގެ ދެ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކުރަން ޕީޖީއަަށް ފޮނުވަނީ

ޖަލުގައި ހުއްޓާ މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ރޭ މަރުވި މީހެއްގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި

އެޗްއާރުސީއެމްއަށް މައުލޫމާތު ނުދީގެން އައިޖީއެމްއެޗާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި މަރުވި މީހާގެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމްއިން ބަލަނީ

... 23