ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލެ ބީޗް ހުސްކުރުމަށްދިން މުއްދަތު ހަަމަވެގެން ދިޔަ އިރުވެސް ވިޔަފާރިކުރުން ދަނީ ކުރިއަށް!

ރައީސް ސޯލިހު އަދި އަނބިކަނބަލުން ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

1

މަޑުން ދުއްވަން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް "މީތި ސަޅި"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށަން ޓްރާންސްޕޯޓުން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އެފްއެސްއެމް ފައިސާތައް ފޭރިގަތް މައްސަލައިގަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ވެސް ހުޅުމާލޭން ފެނިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ޒުވާން އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނެތް ކުންފުނިތަކުން ފްލެޓު ނުގަތުމަށް އެޗްޑީސީން އެދިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގައި ދެކުދީންނަށް އަނިޔާވެ، އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް!

ތޫނު އެއްޗަކުން ބޮލަށް ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ތަރައްގީއަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ މީހުން ބިނާކުރުން : ރައީސް

... 54