ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

މިދުވަސްވަރު ރޯގާ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ތުއްތުކުދިންނަށް ވެކްސިންދީ ފުރިހަމަކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިމަހުގެ 31 އިން ފެށިގެން ދުންފަތާ ބެހޭ އާ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަނީ

ޗިކުންގުންޔާ ޖެހުނު ކުޑަ ދެ ކުއްޖެއްގެ ސިކުނޑި އިންފެކްޓްވެ ހާލު ސީރިއަސްވެފައި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަލުވިކަމާއެކު ޑެންގޫ ފެތުރެނީ، ޑެންގޫގެ 100 ކޭސް މިއަދާ ހަމައަށް ރިޕޯޓުކޮށްފި

މިމަހު އެންމެ ގިނައިން ޑެންގީހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ލ. އަތޮޅުން: އެޗްޕީއޭ

މި އަހަރު ޑެންގީ ހުމުގެ 1560 ކޭސް އަދި ޗިކުންގުންޔާގެ 751 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ

އިންފްލުއެންޒާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއް ގުޅާލައި ގައުމީ ސިއްހީ ވިއުގަ އިފްތިތާހު ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ޗިކަން ގުންޔާގެ 206 ކޭސް މިއަހަރު ވަނީ ފެނިފައި: އެޗްޕީއޭ

ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަވި މީހުން ބޭނުންކުރި ތަކެތީގައި ކެމިކަލެއްގެ އަސަރު ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ: އެޗްޕީއޭ