ހައިރައިޒް

ސަޓާ 2019ގެ ބަންގުލަދޭޝްގެ އިވެލުއޭޝަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: "ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ" އަދި "އެފްއެންޑްބީ ޝޯ" ނިންމާލުން

ހަތަރުވަނަ "ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ" އަދި "އެފްއެންޑްބީ ޝޯ" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަދި އެފްއެންޑްބީ ޝޯވްގެ ސަބަބުން އެކި ދާއިރާތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ލިބިގެންދޭ: އަލީ ވަހީދު

"ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ" އަދި "އެފްއެންޑްބީ ޝޯވް"ގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: "ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ" އަދި "އެފްއެންޑްބީ ޝޯވް" ފެށުން

ހަތަރުވަނަ "ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ" އަދި "އެފްއެންޑްބީ ޝޯވް" ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި

ހަތަރުވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ޖުލައި 2ގައި

ސަޓާ 2019 : ނޭޕާލްގެ އިވެލުއޭޝަން ފަށައިފި

އެފްއެންބީ ޝޯގެ ކޯ ސްޕޮންސަރަކަށް ސަނީ އެންޓަޕްރައިޒަސް

އެފްއެންޑްބީ ޝޯގެ ޕްރިންސިޕަލް ސްޕޮންސަރަކަަށް ނެސްލޭ

"ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2019"ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އޭސް އޭވިއޭޝަން، އޭސް ޓްރެވަލްސް އަދި އިނަ މޯލްޑިވްސް

3