ހައިކޯޓު

މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި

1

އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

1

ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އަދީބު ގޭގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރަށް ހައިކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ސުޕްރީން ކޯޓުގެ ދަށުން ވަކިކޮށް ޑީޖޭއޭ މިނިވަން މުވައްސަސާއަކަށް ހަދަން ހުށަހަޅަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރުތައް ނަގައި ހައިކޯޓާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ބަސްނުކިޔޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

އައްޑޫ ދާއިރާތަކުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު މަޑުޖައްސާލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ގާނޫނު އަސާސީ ދިވެހީންނަށް ލިބުނީ ވަކި ބައެއްގެ ބާރު ވަކިތަނެއްގައި އޮވެގެނެއްނޫން: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

ގޭންގުތަކާއި ކޯޓުތައް އޮތީ ގުޅިފައި: ރިޔާސީ ކޮމިޝަން

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

އަދީބުގެ ހާލު ގޯސްވެ، ޝަރީޢަތް ކެންސަލްކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް އީސީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފި، ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

... 60