އެޗްއީއޯސީ

ކޮވިޑަކީ އެއާބޯން ބައްޔެއް ނަމަ މާބޮޑަށް ވެސް ހަލުވިކަމާއެކު ބަލި ފެތުރޭނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

"ގުޅުން ނެތް ކޭސްތައް ގިނަވާތީ ސަމާލުވާންޖެހޭ، އެކަމަކު ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނައެއް ނޫން"

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޝިނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނަތީޖާތައް ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

1

ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ގިނަވެއްޖެ ކަމަށް ބުނަން އަދި މާ އަވަސް: ޑރ. ނަޒްލާ

މާލެއިން ރަށްރަށަށް އާންމުކޮށް ދަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ގުޅުން ނެތް ކޮވިޑް ކޭސްތައް މިހާރު ގިނަ: ޑރ. އަފްޒަލް

ދަމަނަވެށިން ނާސިން ޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލަނީ

އައިޖީއެމްއެޗް: އިތުރު ދެ މުވައްޒަފަކާއި ޑިސްޗާޖު ކުރި ދެ ބަލި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 15 އަށް

ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 21 ކުދިން ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރި ގައުމީ މަސައްކަތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ބަލައިގަންނާނެ: ރައީސް

2

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

... 73