Close

އެޗްއީއޯސީ

ބަސް ނާހާ މީހުންގެ ސަބަބުން ބަސް އަހާ މީހުންނަށްވެސް ނުރައްކާ، މާސްކް މަޖުބޫރު ކޮށްދެއްވާ!

ހުޅުމާލޭގެ ޖިމަކާ ގުޅުން ހުރި އަށް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިތުރު ނަރުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

1

ނޮޅިވަރަމުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަކީ އައިޖީއެމްއެޗުން ސާޖަރީއެއް ހެދި މީހެއް: ޑރ. ނަޒްލާ

އެފްއޭއެމް ކޭސްއާ ގުޅިގެން 31 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

އިއްޔެ ނިޔާވި 70 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 26 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

ވަން ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ ގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (7 ޖުލައި 2020)

އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކަށް އަމަލު ކުރޭތޯ ބެލުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މާސް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

ގިނަ ސެލޫންތަކުގައި ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭތަން ފެނޭ: އެޗްޕީއޭ

ވަން ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ ގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (6 ޖުލައި 2020)

އަލާމާތްތައް ހުންނަ ބައެއް މީހުން އޮފީހަށް ނުކުމޭ، މީހުންނާ ބައްދަލުކުރާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

1
... 72