Close

އެޗްއީއޯސީ

ވަން ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓުން އިތުރުވަނީ ނިއު ނޯމަލްގެ އުސޫލުތަކަށް އަމަލު ނުކުރެވޭތީ: ޑރ. ނަޒްލާ

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސްކޫލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން ހިމެނޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

2

ކުޑަފަރީން ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ޑަބަލް ނެގަޓިވް

ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި 5 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަށަކަށް ދާނަމަ ކަރަންޓީން ވާންޖެހޭނެ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް ކޭސްއަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ތިން މިސްކިތެއް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ

އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އީސަ ހުންނެވީ އައިސޮލޭޝަންގައި: މަޖިލިސް ރައީސް

ގަމު ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ނިންމައި، ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިންނާއި މަސައްކަތު މީހުން ކަރަންޓީނުވުން މަޖުބޫރުކޮށްފި

ގުޅުމެއް ނެތް ކޮވިޑް ކޭސްތައް އަދިވެސް ގިނަ: ޑރ. ޝަހީދު

ކޮވިޑަށް ފުރިހަމަ ޓެސްޓެއް ނެތް، ނެގަޓިވް ވިޔަސް ބަލި ނެތެކޭ ނުބުނެވޭނެ: ޑރ. ޝަހީދު

1

އީދު ޗުއްޓީގައި ވެސް ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްނެތި ރަށްރަށަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

1
... 70