Close

އެޗްއީއޯސީ

ހއ. ކެލާއިން އިތުރު ނުވަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދެވަނަ ރާޅެއްގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު ގަދަވެފައި! ލޮކްޑައުންގެ ހިތި ހަނދާން ނެތި ދިވެހީން މަޖާކުރުމުގައި

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19ގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ހުންނަ ތަންތަން ވަގުތުން ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

އަދަދު 70 އިން މަތީގައި، ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރާކަށް ނުވޭ؟

ޕޮޒިޓިވްވާ ދުވަސްވީ މީހުން ގިނަވާތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ގިނަ: ޑރ. ނަޒްލާ

ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ފްރޮންޓްލައިންގައި ހިމެނޭ މީހުން ގިނަ: ޑރ. އަފްޒަލް

ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ ކޮންޓެކްޓުން ވަރަށް ގިނަ، ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

1

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލޭގައި ރިލީސް ސާމްޕަލް ނަގާނީ މާފަންނު މަދަރުސާއިން: ޑރ. ނަޒްލާ

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ބިދޭސީއަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެނީ

ވެކްސިނަކާ ނުލައިވެސް ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެ

1

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް މާބަނޑު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

... 69