Close

އެޗްއީއޯސީ

މިހާތަނަށް 64 ހެލްތު ކެއާ ވޯކަރުން އަދި 67 ފުލުހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

އިންސްޕެކްޝަނުގައި ގަވައިދަށް ނުފެތޭ އިތުރު 40 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ޕޮޒިޓިވްވި ބައެއް މީހުން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި އެބަތިބި: ޑރ. ނަޒްލާ

މާސްކް ނާޅައި އުޅުނު 116 މީހަކަށް ނަސޭހަތްދީ ހަތަރު މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރާއި ދިއްދޫ އަދި ވަށަވަފަރަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި

ހާޑް އިމިއުނިޓީއަކަށް ދާން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

މާސްކް ނާޅައި އުޅޭ މީހުން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ޖެހޭ މިންވަރު ދެގުނަ އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: ޑރ. ޝީނާ

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 170 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: ޑރ. ޝީނާ

އިންސްޕެކްޝަނުގައި މިއަދު 50 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމަށް ފަހު ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ބައެއް މީހުން ބޭރަށް ނުކުމޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓަކީ ބޭނުންކުރެވޭނެ ޓެސްޓެއް ނޫން: ޑރ. ނަޒްލާ

... 68 ...