Close

އެޗްއީއޯސީ

އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު މިއަދު 33 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް 200 މީހަކު ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި އެބަތިބި: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ 4000 އަށްވުރެ ގިނަ ކޮންޓެކްޓުން މިވަގުތު އެބަތިބި: ޑރ. ނަޒްލާ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީންނަށްވުރެ ދިވެހިންގެ ޖުމުލަ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން އެކްޓިވް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: ޑރ. ނަޒްލާ

މާސްކް ނާޅައި އުޅުނު 73 މީހަކު މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

ހުޅުމާލޭގައި ގެނބިގެން މަރުވި މީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް: ޑރ. ނަޒްލާ

ހއ. އިހަވަންދޫ "ތަހުތު" ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް

އަހަރު ނުފުރޭ ދެ ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ

1

މާސްކް ނަގައިގެން މަގުމަތީގައި ސިނގިރޭޓް ބޯކަށް ނުތިބެވޭނެ، އެއީ މަނާ ކަމެއް: ޑރ. ނަޒްލާ

1

ރިސޯޓުތަކުން ރަށްރަށަށް ދާ މުވައްޒަފުންވެސް 14 ދުވަހު ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

1
... 67 ...