އެޗްއީއޯސީ

ބަލި ނެތް ރަށްރަށުގެ މެދުގައި ވެސް ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އިރު މާސްކު އެޅުން ލާޒިމުކޮށްފި

ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި އައިސް ތިބި މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުންނަށް ރަށްރަށަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި

ކޮންމެހެން ޖެހިގެން ނޫނީ އޮފީސްތައް ވެސް ނުހުޅުވައި ގެއިން މަސައްކަތްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑު ފެނިފައިވާ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ފޮތި މާސްކު އެޅުން ލާޒިމުކޮށްފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ފޮތި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅެން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރާ ފަސް މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން އެކީގައި ބޭރުގައި އުޅުން މަނާކޮށްފި

ރޭގަނޑު 9:30 ގެ ފަހުން ޑެލިވަރީ އާއި ޓޭކްއަވޭގެ ހިދުމަތް ދިނުން މަނާކޮށްފި

ރޭގަނޑު 10:00ގެ ފަހުން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތީގައި އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލު ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ފުށުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިގެން: ޑރ. ނަޒްލާ

1

އިތުރު ކަރަންޓީނު އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހައިރިސްކް ކޮންޓެކްޓްސް މަދުކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑާ ބެހޭގޮތުން އެޗްއީއޯސީއިން މިއަދު ހަވީރު 04:00 ގައި ކުއްލި ނިއުސްކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަނީ

... 66 ...