ހަސަން ލަތީފް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ މުހިންމީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު: ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ބަހާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމްޑީޕީން ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވާނެ: ހަސަން ލަތީފް

3

ރައީސް ނަޝީދު ޗައިނާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ޔާމީނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފައިސާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި : ހަސަން ލަތީފް

ހަސަން ލަތީފް، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

1

އިބޫ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ދައުވަތު އަރުވާ ފަރާތްތަކަށް: ހަސަން ލަތީފް

3

ރައީސް ނަޝީދާ މެދު އަމަލުކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެންމެ އިންސިއެއްވެސް އަދި ޖިންނިއެއްވެސް ނުބުނޭ: ހަސަން ލަތީފް

3

ދުންޔާ ހަސަން ލަތީފަށް: އަމިއްލަ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން އަޅުގަނޑަށް އޮންނާނެ

ރައީސް ނަޝީދާ ގުޅޭ ވާހަކަ ދުންޔާ އިތުރަށް ނުދެއްކެވުން އެދެން: ހަސަން ލަތީފް

1

މައްސަލަތައް ނިމެންދެން ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖޭގައި ބަންދުކުރަން ޖެހޭ: ހަސަން ލަތީފް

1

އިބޫއަށް 134،000 ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރަން: ހަސަން ލަތީފް

96000 ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަލިގަބޫކުރައްވަން ނޭނގެނީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީނަށް: ހަސަން ލަތީފު

7