ހަސަން ލަތީފް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވާތާ އެއްމަސް ފަހުން އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމައިފި

މަންމަ ޕޮޒިޓިވްވެ، ހަސަން ލަތީފު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި

1

އެމްޑީޕީ ބައިބައި ކުރަން އުޅޭ މީހުން އެކުރަނީ ބޭކާރު ކަމެއް: ހަސަން ލަތީފް

ހަސަން ލަތީފުގެ ޖަވާބު: އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް މަގާމަކީ ޕާޓީ ރައީސްގެ މަގާމު

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް މަގާމުން އެކަހެރިވުމަށް އެދި ނަޝީދުގެ ސިޓީއެއް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަށް

ފުލުހުންގެ ބިލަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބޭނެ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތެއް އުފެއްދުމަށް އެކުލަވާލި ބިލެއް: ހަސަން ލަތީފު

އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުކޮށް އެއްޗެއް ބުނާއިރު ހަ ފަހަރު ވިސްނާލަންވާނެ: ޝިފާޒް

3

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުނުކޮށް ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރަން ސަންސެޓް ގާނޫނެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ހަސަން ލަތީފު ހުށަހެޅި ބިލުން ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އިތުރުނުކުރެވޭނެކަމަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލްވެސް ލަފާދެއްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން

ކައިރި ކައިރީގައި ކައުންސިލަރުންގެ ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެން: އެމްޑީޕީ

ވެރިކަމުގައި ތިބެ، ޕާޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ދިރާސާއެއް އެމްޑީޕީން ކުރަނީ

5