ހއ. އިހަވަންދޫ

ވަން ފޮޓޯ: ހއ. އިހަވަންދޫއަށް އެމްޓީސީސީގެ ޓީމް އިން ޒިޔާރަތްކުރުން

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު: އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް މުހިންމު ދޮރެއް

ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ ތާރީހަށް އިހަވަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: އާޒިމް

އިހަަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީ ކުރާނެ އިންވެސްޓަރަކު ހޯދަން އިޝްތިހާރު ކުރަން ފަށަައިފި

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 24 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އިހަވަންދުއަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ދިޔަ ހަތް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ބާރަށް ކުރިޔަށް

ހއ. އިހަވަންދޫ "ތަހުތު" ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިހަވަންދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ފިލައިފި

ފިނޭ، މަކުނުދޫ އަދި މާރަންދުއަށް ވެސް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި

ނޮޅިވަރަމަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި

އިހަވަންދޫޫ އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ތިނަކަށް

5