ސަރުކާރު

ޑޮލަރު ކްރައިސިސްއެއް ރާއްޖެއަކަށް ނާންނާނެ: އަމީރު

ޕީއެސްއައިޕީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލައިފި ނަމަ ފައިސާ ދައުރެއްނުވާނެ، އޭރުން އިގުތިސޯދު މާ ގޯސްވާނެ: މިނިސްޓަރު

މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އިތުރު ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުން ވާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކަރަންޓު ބިލުން 40، ފެން ބިލުން 30 ޕަސެންޓު ކަނޑައިދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯގެ ސްޓޮކާނުލައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް އެކަނި ބައި މިލިޔަން މާސްކް އެބަހުރި: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ލާދީނިއްޔަތު ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ނޫޅޭ ކަމަށް ބުނެ ފޮނުވި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ފުރުސަތެއް ނުދިން

މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން މީޑިއާ އޮފިސަރުންގެ ދައުރު ހުރިހާ އޮފީހެއްގައި ވެސް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ: ޝަހީބު

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާހު ނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

20

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖްކުރަން ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ

1

މިއަދުން މިއަދަށް ކޯލީޝަން އުވާލަން ޖެހޭ: މެންބަރު ޝަހީމް

2

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީއެމްއޭއިން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނަގާފަ: މެންބަރު ގަފޫރު

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުން ދެވަނަ ހަފުތާގައި 33 މިލިޔަން ބާކީކޮށްފި

5