ސަރުކާރު

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އޮތީ ވިދާޅުވެފައި: ފައްޔާޒް

3

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ކަންކަން އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ ދެއްކި މިސްރާބަށް ދައުލަތް ހިންގުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިޔަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް: ރައީސް

ނަޝީދަށް ރިޔާޒުގެ ރައްދު: ކޯލިޝަންގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކީ ވެސް މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1003 ކަމަކަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދިނިން: އޭޖީ އޮފީސް

ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ރެކޯޑު ރައީސް ސޯލިހަށް!

1

ބިޑަކާ ނުލައި މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރުމަކީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ ރޫހާ ހިލާފު ކޮރަޕްޝަނުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމެއް: އޭސީސީ

ސިނާންގެ ކޮލަމް: ދިވެއްސަކަށް ވުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތާކުންވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެ އެވެ.

3

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ "އިމަޖެންސީ ރެސްޕޯންސް" ޓީމެއް!

1

ސަރުކާރު ވައްޓައެއް ނުލެވޭނެ، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ: ގާސިމް

މަތީ ތައުލީމާއި ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމާއި އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޑަބްލިއު ޓީ އޯ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރީމަންޓް ރާއްޖެއިން ތަސްދީގު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

4