ސަރުކާރު

ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ކޮރަޕްޝަން ގަރާރުގައި ސޮއިކޮށްފި

ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތެއް އޮތް ނަމަ ފުލުހުން ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދޭން ޖެހޭ : ހަސަން ލަތީފް

1

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އޭޓީއެމް ހުންނަން ޖެހޭ: ފައްޔާޒް

މިއަދު އެގްރީމެންޓެއް ހަދާފަ މާދަން ބާތިލެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އަމިއްލައަށް ޚުދުމުޚުތާރުވެރިކަމެއް ކުރަމުން، ޓޫރިސްޓުން ކައިރީ ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދެކިލަން އަންނާށެކޭ ނުބުނެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ސައުދީ އަށް ދިން ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޖަލުުގެ މައްސަލަ ބެލުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް، ރަނގަޅުކުރާންޖެހޭ ކަންކަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ޖަލުގައި ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމާއި ބަންދުމީހުނަށް އަނިޔާވުން ބަލައެއް ނުގަންނަން: ސަރުކާރު

ހއ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފުރާ ވަޑައިގެންފި

އެއްވެސް އާ ސަރުކާރަކަށް ފުރަތަމަ ހަމަހު ނުގެންދެވޭހާ ބާރު ސްޕީޑުގައި މިސަރުކާރުން ވަނީ ކަންކަން ގެންގޮސްފައި: ހޫދު

ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވުނަސް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުނދަގޫކަމެއް ނެތް: ހޫދު

އަދީބު ބޭރަށް ދާން ހުއްދަދިނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތުމުން، ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް މިއަންނަނީ އަޅަމުން: ސަރުކާރު

... 22