ސަރުކާރު

"ކޮބާ ނުވިއެއްނު!"މިރޭގެ ޖަލްސާއަށް ކިޔަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދޭތީ : އަދުރޭ

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 4 އަހަރުން ހޯދި 1.9 ބިލިޔަން، މިސަރުކާރުން 3 މަސްދުވަހުން ހޯދި: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

3

ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމުން 35،000 ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ: ރައީސް ސޯލިހު

ވިސްނުމަކީ މައި ރަށެއް ކަނޑައަޅައި 20 މޭލު ދުރުގައިވާ ރަށްތައް ހިމަނައިގެން ޒޯންތަކެއް ތަރައްގީކުރުން

1.3 ބިލިޔަންގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި، 1.7 ބިލިޔަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއެބަދޭ: އަސްލަމް

2

ދީބާޖާގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެދިއްޖެ

ބީއެމްއެލް ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ ހަތް ޑިރެކްޓަރުން ކަނޑައަޅައި، އިއުލާންކޮށްފި

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް، 502 މައްސަލައެއްގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލް ގާނޫނީ ލަފާދެއްވާފައިވޭ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް މުޖާހިދު އައްޔަން ކޮށްފި

އިންޑިއާއާ އެކު ސޮއިކުރާ މުއާހަދާގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ހައްގުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ: އޭޖީ

2

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާބެހޭ ލިޔުންތައް މިއަދު އެގްޒިމްބޭންްކަށް ފޮނުވާނަން: މިނިސްޓަރު

ސާކުގެ އެއްވަނަ އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓް ރޭންކިންގެ 62 ވަނައަށް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް

... 21