ގދ. ތިނަދޫ

ހޯޑެއްދޫ ސްކޫލުގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ކުއްޖެއްގެ ލޯމަތި ފެޅިއްޖެ

1

ތިނަދޫ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހާލު ބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީގައި މާލެ ގެެނެސްފި

ތިނަދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅައިލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިން ރަށެއްގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މިމަހު ފަށާނަން: އަމްރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިނަދޫ ކުނިގޮނޑާއި އައިސް ޕްލާންޓާއި އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިލައްވައިފި

ތިނަދޫގައި ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ދޯނިފަހަރުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅުމުގެ މައްސަލައިގައި ދެކޮޅަށް ޚިޔާލު ލިބޭ، އިތުރު މަޝްވަރާކުރާން ޖެހޭ: ރައީސް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ އަބްދުލް ސަމަދު ހޮސްޕިޓަލުގައިތިބި ބަލިމީހުންގެ ހާލު ބައްލަވައިލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ތިނަދުއަށް ވަޑައިގެންފި

ހަގީގީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބެން އޮތީ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން: އިމްރާން

... 16