ގދ. ތިނަދޫ

ތިނަދޫގައި ގޯތީގައި ގެ އެޅުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަަތު އިތުރުކޮށްފި

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަގާމުން ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ފެނަކަ އިން ފަސް ރަށަކަށް އާ އިންޖީނު ފޮނުވައިފި

ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރަން ފަސް ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރު ފޮނުވަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ގދ ތިނަދޫ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ހޯޑެއްދޫ ސްކޫލުގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ކުއްޖެއްގެ ލޯމަތި ފެޅިއްޖެ

1

ތިނަދޫ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހާލު ބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީގައި މާލެ ގެެނެސްފި

ތިނަދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅައިލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިން ރަށެއްގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މިމަހު ފަށާނަން: އަމްރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިނަދޫ ކުނިގޮނޑާއި އައިސް ޕްލާންޓާއި އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިލައްވައިފި

ތިނަދޫގައި ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

... 15