ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމެޓީ

ރާއްޖޭގައި 250،000 ބިދޭސީން އެބައުޅޭ، އެމީހުންގެ އަދަދު ދިވެހި ޒުވާނުންނަށްވުރެ ގިނަ: ޝަމާލް

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ ސަލާމަތާ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމެޓީގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ބިދޭސީންނަށް ރެޒިޑެންޓް ވިސާ ދޭން ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް މެންބަރުން ތާއީދެއް ނުކުރެއްވި

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާތައް ހިނގައްޖެ: ފުލުހުން

9

މަހިބަދޫގައި ލޯންޗުތަކުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ ދިރާސާކުރަން އޮތް ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ފުލުހުންގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަރު ކޮމިޝަނާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރާ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާ ތާރީހު އިއުލާންކުރުން ލަހެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ހާއްސަ ބޯޑެއް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކުރުމަށް ލަފާދޭނީ އެބޯޑުން

ފުލުހުންގެ ބިލަށް ސަރުކާރުން އިތުރު 40 އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ވަން ފޮޓޯ: 241 ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ހުއްދަ އޮތް ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ބިދޭސީން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވާނަމަ، އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

5
6