ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމެޓީ

މަޖިލިސް ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ ކޮޓަރީގައި ބަގުކުރާ ސާމާނު ހަރުކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

1

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަަމަށް އޮތް ގާނޫނު އުވާލަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ޓިއޯލޯ ކެފޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރާ ކޮމެޓީ ސިއްރުކޮށްފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ މަޖިލީހުން ބަލަނީ

އޫއެންގެ އޯޕީއައިސީއީއެސްސީއާރް ރާއްޖެއިން ތަސްދީގު ކުރަން ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންސް ވީސާ ހޯދަން ޑިޕޮސިޓްކުރާ އަދަދު 250،000 ޑޮލަރަށް ކުޑަކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

1

ރާއްޖޭގައި 250،000 ބިދޭސީން އެބައުޅޭ، އެމީހުންގެ އަދަދު ދިވެހި ޒުވާނުންނަށްވުރެ ގިނަ: ޝަމާލް

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ ސަލާމަތާ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމެޓީގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ބިދޭސީންނަށް ރެޒިޑެންޓް ވިސާ ދޭން ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް މެންބަރުން ތާއީދެއް ނުކުރެއްވި

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާތައް ހިނގައްޖެ: ފުލުހުން

9

މަހިބަދޫގައި ލޯންޗުތަކުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ ދިރާސާކުރަން އޮތް ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

5