ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމެޓީ

އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގުގައި ހަ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ލަފާ ދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ނީލޯފަރު ހިނގުމުގައި ޕާކް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދަން އެއްބާރުލުން ނުލިބުނު މައްސަލަ ކޮމެޓީން ބަލަން ޖެހޭ: ނިހާދު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ފޫއަޅުވައިލި ގޮތް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވާ 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރު

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 119 މީހުން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި އެބަ ތިބި: ކޮމިޓީ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

1

ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު ލިބުމާއެކު 241 ކޮމިޓީން އަލީ އާޒިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

1

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ހާޒިރު ކުރި މަޖިލިސް ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗުވި ގޮތުގެ އިންކުއަރީއެއް މަޖިލީހުން ހަދަނީ

މީހުން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ގާނޫނު އިސްލާހު ކޮށްފި

ސިފައިންގެ ތަމްރީނު މަރުކަޒު ގިރިފުށި ނޫން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ގާބިލު މީހުން ބޭތިއްބުމަށް، ރިޓަޔާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ހިމަނައި ސިފައިންގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

4