ގްރޫޕު މާރާމާރީ

މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ޒިހާނާ ގުޅުންހުރި ގެއެއް ފާސްކޮށް، ގަމީހެއް ގެންގޮސްފި

މަފާޒުގެ އެކުވެރިޔާގެ ހެކިބަސް: ނަޑޭގެ ބޮލަށް ވަޅިހެރީ މަފާޒެއް ނޫން

4

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރާލުން: ޒިހާނުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ތުހުމަތު

މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ކުޑަކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ނިންމައިފި

1

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރާލީ އަނިޔާކޮށް ކަރުގައި އެއްޗެއް އައްސައިގެން، ފޮއްޓަކަށްލައި އެއްލައިލީ ހުޅުމާލޭ މޫދުތެރެޔަށް

36

މަރާލާފައި އޮތް ކުއްޖަކު ހުޅުމާލޭ މޫދުން ފެނިއްޖެ، އޮތީ ފޮއްޓަކަށް ލާފައި

8

ބިދޭސީންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ލަކުޑިބުރިއަކުން އަންހެނަކަށް ހަމަލާ ދީފި

އައްޑޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އައްޑޫގައި ހިންގި ގުރޫޕް މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާމެންދޫ މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

މާމެންދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސްފި

9