ގއ. ވިލިނގިލި

ގަމާއި ވިލިނގިލީގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

އެމްޓީސީސީ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން ވިލިނގިލީގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްދީފި

އެމްޓީސީސީން ގއ. ވިލިނގިލީ ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޒުވާނަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެ

ހުވަދޫ ބޭންކުގެ ނަމުގައި އިންވެސްމެންޓް ބޭންކެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ފޮޓޯގުރާފަރަކަށް ފަތުރުވެރިއަކު ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި

2

ތަރައްގީއަކީ ހުރެފައިވާކަމެއް، ގައުމު ތަރައްގީކުރަން ވަކި ތަޅުތަކެއް ނައްޓައިލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

2

ގަވައިދާ ހިލާފަަށް ވެލި ނެގުމުގެ ދެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަވަސް ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ފަސް މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފެނަކަ އިން ފަސް ރަށަކަށް އާ އިންޖީނު ފޮނުވައިފި

7