ޏ. ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނައިބު ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑެންޓަލް ކެއާ ޔުނިޓެއް ހުޅުވައިފި

ތިން ސިޓީގެ 25 ގޮނޑި ވެސް އެމްޑީޕީއަށް

ކުޑަ ކުއްޖަކު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް، އެހެން ސައިކަލެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ރިންގް ރޯޑު ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

2

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބޮލަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

22 މީހުންނާއެކު މަހަށް ދިޔަ ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ކޯސްޓް ގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ފުވައްމުލަކުގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 65 އަހަރުގެ މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ޓްރާންސްފޯމަރުތަކެއްގައި މައްސަލަޖެހި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

6