ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ތިން ރަށަކަށް އިންސިނަރޭޓަރު ފޮނުވަނީ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ޔުނެސްކޯއަށް ހުށަހަޅަނީ

ހަތް ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

1

ފުވައްމުލަކުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މެޖިސްޓްރޭޓް ހުސެން ރަޝީދު އަނެއްކާވެސް ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް

1

ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ ޕުރީސުކޫލެއްގެ މުދައްރިސުންނާ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް ހަދަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، ނޮވެމްބަރު މަހު މަސައްކަތް ނިމޭނެ: ޝާހް

އައްޑޫއަށާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ނައިބު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ޝަފީއު ގެއްލުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ

"ޗައިނާ އިން ފުވައްމުލަކުގައި އެޅި ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގައި އަންނަ މަސް ނިމެންވާއިރަށް ދިރިއުޅެން ފެށޭނެ"

1

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީއަކަށް ފުވައްމުލައް

... 20 »