ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މޭޔަރުން ފެއިލްވީ ކުރީ ސަރުކާރާހުރެ: ނަޝީދު

15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކާއި އެކުއްޖާގެ މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވަސްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ހޭނެތުނު މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ފުވައްމުލަކުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ފްލެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުލުހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތާރުއަޅަން ފެށުމުގެ އުފަލުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެމްޓީސީސީއަށް ވެދުން އަރުވައިފި

ފުވައްމުލަކު ނައިބު ތުއްތު ހިނގުމުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ފަށަލަ ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވެލި ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް

... 19