ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލަކު ނައިބު ތުއްތު ހިނގުމުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ފަށަލަ ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވެލި ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް

ތިން ރަށަކަށް އިންސިނަރޭޓަރު ފޮނުވަނީ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ޔުނެސްކޯއަށް ހުށަހަޅަނީ

ހަތް ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

1

ފުވައްމުލަކުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މެޖިސްޓްރޭޓް ހުސެން ރަޝީދު އަނެއްކާވެސް ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް

1

ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ ޕުރީސުކޫލެއްގެ މުދައްރިސުންނާ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް ހަދަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، ނޮވެމްބަރު މަހު މަސައްކަތް ނިމޭނެ: ޝާހް

... 15