ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

އަލީ ވަހީދުގެ ޝަރީއަތް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި މާދަމާ ފަށަނީ

އަލީ ވަހީގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރެނުދިން، މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

އަލީ ވަހީދުގެ ޝަރީއަތް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފި

އަަލީ ވަހީދު ޝަރީއަތަށް ހައި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވިކަން ޔަގީންކޮށް ދީފި

ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ ގާޒީ ބަދަލު ކުރާކަށް ނޭދޭނަން: ޕީޖީ ޝަމީމް

އަލީ ވަހީދުގެ ޝަރީއަތް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިއްޖެ

އަލީ ވަހީދު ރާއްޖޭގައި ނެތި ޝަރީއަތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމުމުން ޕީޖީން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

1

އަލީ ވަހީދު ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވާނީ ޔޫކޭ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

އަލީ ވަހީދު ރާއްޖޭގައި ނެތި ޝަރީއަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޕީޖީ

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި

... 8 ...