ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ޝަރީއަތް ހިނގާ މީހުންނަށް ވަގުތީ ލިޔުމުގައި ނޫނީ ބޭރަށް ނުދެވޭގޮތް ހަދަނީ

ހައިކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރާ ގޮތަކުން އަލީ ވަހީދަށް ޖެހޭނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން: ޝަމީމު

1

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

އަލީ ވަހީދު ފްރޭމްކޮށް ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ޒަރީރު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

އަލީ ވަހީދު ދިޔައީ ތުރުކީ އަށް މިހާރު ވީތަނެއް ނޭނގެ!

އަލީ ވަހީދު ފުރި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިނުގަތް

ބަންދެއްގައި ނެތް މީހަކު، އެހެން މީހަކު ޖާމިނުކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރުމަކީ ގާނޫނު ދަންނަ ކަމެއް ނޫން: ޕީޖީ

އަލީ ވަހީދު ފުރި މައްސަލައިގައި ޕީޖީ ޝަމީމު މިއަދު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލުމުން ގާޒީ ހަސަން ސައީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލުމުން ގާޒީ ހަސަން ސައީދުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް

އަލީ ވަހީދު ފުރި މައްސަލައިގައި ޕީޖީ ޝަމީމު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

... 8 ...