ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

އަލީ ވަހީދާއި ސިޓީތަކުގެ މޭޔަރުން އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންޑިއާއަށް

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ޖެޓް ސްކީގައި ރައީސް ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސްކުރައްވަނީ

"ގާސިމްގެ ހިޔަލުގައި ވަޒީރު ކަމަށް ނުކުންނެވިޔަސް އަލީ ވަހީދަކީ ސިޔާސީ ބުރަދަނެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން"

މާރިޔާގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލައަކީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް މައްސަލައެއް: އަލީ ވަހީދު

1

ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން: އަލީ ވަހީދު

މާލެއަކީ ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ހަބް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް މިވަގުތު މާލެ އަކީ ސްލަމް އެއް: ހާމިދު

އޯލް ސްޓާ ޓީމެއް މިއަހަރު، ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ކްލަބެއް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯ 2019އަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ އިންތިޒާމު އެކްސްޕޯއިން ފެނިގެން ދިޔަ: އަލީ ވަހީދު

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނީ ދީނާއި ސަގާފަތާ އެއްގޮތަށް: އަލީ ވަހީދު

4

ފަތުރުވެރިކަމަށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތިލަދުންމައްޗަށް

"ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގި ސަރަހައްދުތައް އިންސްޕެކްޓުކުރިން، އިހުމާލެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނެތް"

... 35