ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ އިންތިޒާމު އެކްސްޕޯއިން ފެނިގެން ދިޔަ: އަލީ ވަހީދު

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނީ ދީނާއި ސަގާފަތާ އެއްގޮތަށް: އަލީ ވަހީދު

4

ފަތުރުވެރިކަމަށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތިލަދުންމައްޗަށް

"ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގި ސަރަހައްދުތައް އިންސްޕެކްޓުކުރިން، އިހުމާލެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނެތް"

ޓުއަރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން މާދަމާ ފަށަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހަންކެޑެ ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި އިމިގްރޭޝަނުން ސްރީލަންކަންގެ ކަންޓްރީ މެނޭޖަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ފަންނާނުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފަތަން ރައްކާތެރި ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅަނީ

އިންޑިއާގެ މާކެޓުގައި އައްޑޫ ޕްރޮމޯޓުކުރަން މިނިސްޓަރުގެ ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިކުރަނީ

އެޑިއުކޭޝަން އާއި ޓުއަރިޒަމް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

1

މިފެށޭ އަހަރަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ރެކޯޑު ބްރޭކިން އަހަރަކަށް ހަދާނަން: އަލީ ވަހީދު

... 34