ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އެލެކްސް އަހުމަދު: ކިތައް ފަހަރު ބުނެފިން! މީ ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދު!

ސަރުކާރަށް ދޮޅު އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު، އެންމެ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ވެސް ސޮއިކުރެވިފައެއް ނުވޭ: ނަޝީދު

1

ފައްޔާޒަށް ނަޝީދުގެ އިންޒާރެއް: "ބްރޯ" ވެގެން ނޫޅޭ، ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވާ!

3

ގައުމުގެ ވެރިކަން ދެބޭފުޅަކު ކުރައްވަން އުޅެފިނަމަ ނުކުންނާނީ ހުސް ގޯސް: ރޮޒައިނާ

އެކި ހިޔާލުގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް މަޝްވަރާ ދެއްވުމަކީ، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ ނިޒާމު: މަޖިލިސް ރައީސް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ގާނޫނުއަސާސީ ފައްކާވެފައި އޮތުމުން ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ތަންފީޒުކުރަން ދަތިވި: ނަޝީދު

ހުއްޖަތެއް ދެއްކުމަށް ވެރިން އަބަދުވެސް ގާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަ ދައްކާ، މައުމޫނު ވެސް އެ ހުއްޖަތު ދެއްކެވި: ނަޝީދު

މާދަމާގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފި

ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ވެރިކަން ކުރަން ނޭނގުމަކީ، އެނިޒާމު ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއްނޫން: ޖަމީލު

ޓެކްސް ފައިސާ ނަގައިގެން ތިބެ، ޕާޓީތަކުން ހާރިޖީ ކަންކަމާ ބެހޭނަމަ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވާނެ: މޫސަ

މިއޮތީ ހުރިހާ ބާރެއް ނަޝީދުގެ މުށުތެރެއަށް ލެވި، މަޖިލިސް ހައިޖެކްވެ، ވެރިކަމުގެ ބާރު ޕެރަލައިޒްވެފައި: ސައީދު

1

ވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ނިޒާމެއް އޮތަސް، އިހުލާސްތެރިކަން ނެތިއްޔާ ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ: އުޝާމް

1
... 84