ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ޖަލްސާއިން ނެރުނީ، ބަދަލު ހިފުމަށް ތާއީދު ނުކުރާކަމަށްބުނެ ފުލުހުންގެ ބިލުގެ އިސްލާހަށް ތާއީދުނުކުރީމަ: ޝަރީފް

ބަޣާވާތް ނުހިންގާ ކަމަށް ދެކި، ފުލުހުންގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަކީ ރާއްޖެއަށް ދެވޭނެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް: ނަޝީދު

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ކަންތައް، ވެންޓިލޭޓަރަށްވީ ގޮތަށްވެ ނުދިއުމަށް މިހާރުން ފެށިގެން ސަމާލުވާންޖެހޭ: ނަޝީދު

އަލީ ވަހީދަށް ބޮޑެތި ދައުވާތަކެއް ކުރާތީ ރައީސް ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުން 1000 ބައިވެރިން ރާއްޖޭގައި ސެކަންޑް ހޯމް ގާއިމްކުރާނެ: ނަޝީދު

1

މިފްކޯ އުވާލައި، ފެލިވަރު ބަންދު ކުރަންޖެހޭކަން އެއީ އަބަދުވެސް ފާހަގަވެފައި އޮންނަ ކަމެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

1

ބަޖެޓް ރިޕޯޓްގައި އަންނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 21 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ހިމަނާފައިވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލިސް ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ ކޮޓަރީގައި ބަގުކުރާ ސާމާނު ހަރުކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

1

އިމްރާން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ތާއީދުކުރަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގުރޫޕުން ފާހެއް ނުވި

ދެވަނަ ބުރުގައި ހެދި ދެކޯލިޝަން ފެއިލް، ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހެއްދެވި ކޯލިޝަނާ އެކު ރައީސް ސޯލިހު ކުރިޔަށް!

1

މާމަގެ ގަހަނާތަކަށްވުރެ އެކުވެރިކަން މުހިންމު: ޗައިނާ ސަފީރު

ފެނިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ނަޝީދު ވަރަށް މުރާލިކަމާއެކު ކުރައްވާތަން: ގާސިމް

... 75 ...