ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މިއީ ވާދަވެރިން ތިން ބަލިކުރަން ނުކުންނަ ފަހަރު، ބޮޑު ބައްޔަކުން ބަލި ކުރާނަން: ނަޝީދު

ޕީޕީއެމަށް ނުލިބޭ ފުރުސަތެއް ބޭނުމެއް ނުކުރާނަން: ނަޝީދު

1

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ލިބިފައި ހުރި ވެކްސިން ޖަހަން ވަރަށް ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ލައިބްރަރީ އާއި ޑިޖިޓަލް އަރުޝީފު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން އަންނަ މަހު 4ގައި

އެންޑީއޭ އަށް އިސްލާހު ގެނައުން ލަސްވުމަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް: ނަޝީދު

އިންޑިއާގެ އެހީއަކީ ރާއްޖެއިން ވައިރަސް ނައްތައިލުމުގެ ފެށުން: މަޖިލިސް ރައީސް

މޫދަށް ކުނި އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔޯގޭސް އުފެއްދިދާނެ: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު އައްޑޫ މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވޭނެ: ނަޝީދު

ފައުޒާން ވަކިވެގެން ދިޔައީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކުވައިދީފައި: ނަޝީދު

ބޭނުން ދާއިރާއެއް އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވޭ: ފައިރޫޝް

ފައިރޫޝް ރިޓަޔާ ކުރެއްވި މައްސަލަ 241 ކޮމެޓީއަށް

އެމެރިކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުން ފެނުނީ ބަގާވާތުގެ ސިފަތައް، ރަނގަޅަށް ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

... 71 ...