ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޑިމޮކްރެސީ ހަރުދަނާކޮށް ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ: ދުންޔާ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިންނަވަނީ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ބްރިޓިޝް ސަފީރު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ފަލަސްތީންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީއިން ގޮވާލައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ޖަމީލު އުސްމާނުވެސް ގޮވާލައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ ދިިވެހި ސަފީރުވެސް ގޮވާލައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާދެއްވަން ވިމް އިން ވެސް ގޮވާލައިފި

1

މިނިސްޓަރު އާސިމް މަސައްކަތުން އެއްކިބާވުމަށް ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރިފާއު ގޮވާލައްވައިފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވެނީ މިނިސްޓަރަށް، އިސްތިއުފާދެއްވަން ޖެހޭ: ލަންކާ ސަފީރު

2

އިސް ވެރިޔަކު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި

ޚާރިޖިއްޔާގެ އިސް ބޭފުޅަކު އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ: ދުންޔާ

... 76