ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ހެލިކޮޕްޓަރުގެ މައްސަލައަކީ ގުޅުން ގޯސްކުރަން އުފައްދައިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް: ޝާހިދު

1

ޑރ. އާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް މިއަދު ލިބޭނެ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޝާހިދު

ޑިމޮކްރެސީ ހަރުދަނާކޮށް ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ: ދުންޔާ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިންނަވަނީ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ބްރިޓިޝް ސަފީރު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ފަލަސްތީންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީއިން ގޮވާލައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ޖަމީލު އުސްމާނުވެސް ގޮވާލައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ ދިިވެހި ސަފީރުވެސް ގޮވާލައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާދެއްވަން ވިމް އިން ވެސް ގޮވާލައިފި

1

މިނިސްޓަރު އާސިމް މަސައްކަތުން އެއްކިބާވުމަށް ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރިފާއު ގޮވާލައްވައިފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވެނީ މިނިސްޓަރަށް، އިސްތިއުފާދެއްވަން ޖެހޭ: ލަންކާ ސަފީރު

2
... 73