ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިތިއޯޕިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވަވައިފި

ޔޫއެންގެ ވަފުދު ރައީސް ޔާމީނާއި އަދީބާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއިން ސިންގަޕޫރަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅުު ސިންގަޕޫރުގެ ރައީސާއަށް އަރުވައިފި

ބެލްޖިއަމަށާއި އީޔޫއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކަމުގެ މަގާމަށް ހަސަން ސޯބިރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މާލެ ވަޑައިގެންފި

އޯއައިސީގެ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ހިނގާ ހަމަނުޖެހުން ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

1

މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ލުއިފަސޭހަތަކެއް ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެޑުވައިޒަރެއް ކަނޑައެޅުމަށް، އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

1

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވާނެ!

ޕާކިސްތާނުގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އައުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާގެ ނުފޫޒުން ހުއްޓުވިކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ޕާކިސްތާން

1

ކައުންޓާޓެރެރިޒަމް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ އެގްރީމަންޓެއްގައި ރާއްޖެއިން އެމެރިކާއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

... 69 ...