ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ޝާހިދު ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގްރީސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ޝާހިދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ މަޖިލީހުގެ 40 ވަނަ ސެޝަން ނިމިއްޖެ

ވިސާއާ ނުލާ ދިވެހިނަށް ތައިލޭންޑަށް ދެވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހިން ތައިލްންޑަށް ދިއުމުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ދިވެހިން ތިބި ހޮޓަލެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއާއެކު ތިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ނިއުޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ: ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ބަންގްލަދޭޝްގައި ދިވެއްސަކު މަރުވި ކަމަށްބުނާ ވާހަކަ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފި

ކަލްޗަރަލް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމެރިކާއާ އެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

... 68 ...