ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ލޯނު ތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރަން ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި: ސަފީރު

ޖަރުމަނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރާއި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލަންކާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމްބަސީގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފި

ފުރަތަމަ ބޮން ގޮއްވާލި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ގައިގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން ޗާޗަށް ވަދެގެންދާ ވީޑިއޯ އާންމުވެއްޖެ

ލަންކާގައި އިއްޔެ އިއުލާނުކުރި ކާފިއު އުވާލައިފި

ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވި ހާދިސާ: ބައެއް މީހުން ވަނީ ޖާނުން ފިދާވެފައި، މިހާތަނަށް 24 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދުވަސްވަރު ޗެކްކުރުން ގިނަވާނެ، ފުރަންދާ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓާއި ޓިކެޓް އަތްމަތީ ބޭއްވުން މުހިންމު: މިނިސްޓްރީ

ލަންކާއިން ފުރަންދާ ދިވެހިން ފުލުހުން ދޫކުރާ ލިޔުން ހިފައިގެން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 250 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ތައިލެންޑުގައި މިހާރު އެއްމަސްދުވަހު ހުރެވޭނެ

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޖަރުމަނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޖަރުމަނަށް

2
... 67 ...