ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ލަންކާގައި އިއްޔެ އިއުލާނުކުރި ކާފިއު އުވާލައިފި

ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވި ހާދިސާ: ބައެއް މީހުން ވަނީ ޖާނުން ފިދާވެފައި، މިހާތަނަށް 24 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދުވަސްވަރު ޗެކްކުރުން ގިނަވާނެ، ފުރަންދާ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓާއި ޓިކެޓް އަތްމަތީ ބޭއްވުން މުހިންމު: މިނިސްޓްރީ

ލަންކާއިން ފުރަންދާ ދިވެހިން ފުލުހުން ދޫކުރާ ލިޔުން ހިފައިގެން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 250 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ތައިލެންޑުގައި މިހާރު އެއްމަސްދުވަހު ހުރެވޭނެ

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޖަރުމަނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޖަރުމަނަށް

2

ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ޝާހިދު ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގްރީސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ޝާހިދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ މަޖިލީހުގެ 40 ވަނަ ސެޝަން ނިމިއްޖެ

... 66 ...