ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ޗާގޯސް ބޭއްވުމަށް ރާއްޖޭން ވޯޓުދިނުން ކުށްވެރި ކުރަން: ޕީޕީއެމް

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: މޯދީ

އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ޗާގޯސް ބޭއްވުމަށް ރާއްޖޭން ވޯޓުދިނީ، ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެއް ގެއްލިދާނެތީ

1

ފޯޅަވަހީގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއިން ވޯޓު ދިނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ލަންކާގައި ފިލައިގެން އުޅޭ ދިވެހިން ވެސް ޕާސްޕޯޓާއި ވިސާ އާކުރުމަށް ގުޅަމުންދޭ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

1

ރާއްޖެއިން ޔޫއެންއަށް ކަނޑައެޅި ޕާމަނަންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ތިލްމިޒާ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

އުކުޅަހުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް އިންޑިއާއިން ހިލޭ އެހީ ދީފި

އިންޑިއާގެ ކުރިކެޓް ބޯޑާ ފޮެރިންމިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފުނަމާ އަދި ބައިކަނޑި ހަސަން ލަންކާގެ ޖަލު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ރާއްޖެއާއި ފްރާންސްގެ އެކުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާގައި ޝާހިދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން: ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ނެދަލޭންޑްސްގެ އޮނޮނަރީ ކޮންސިއުލް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

... 65 ...