ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ތަރައްގީގެ ކަންކަން ހާސިލު ކުރަން އެހީވާނެ ކަަމަށް އޭއައިއައިބީން ބުނެފި

މުއިއްޒު އަދި ތޮލާލު ފްލެޓް ކޮމެޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފަލަސްތީންގެ މައްސަލާގައި އދ. އަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރުތަކަށް ފަލަސްތީނާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދޭނަން: ސަރުކާރު

ސައުދީގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ސަރަހައްދަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

އޯއައިސީ ހާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފުރާވަޑައިގެންފި

އެއްވެސް ގައުމަކާ ދޭތެރޭ ހިތް ނުތަނަވަސްކަމެއް ނެތް: ޝާހިދު

ބަންގްލަދޭޝް އާއި ސްރީލަންކާގެ އެމްބަސީ އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ހަމަޖައްސައިފި

ފަލަސްތީނު ބިމުގެ ބައެއް އިޒްރޭލަށް ނަގާނެ ކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވުމުން ރާއްޖެއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ 42 ވަނަ ސެޝަންގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަަނީ

ލަންކާ ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ޝޭހު ހުސައިން ރަޝީދު އައްޔަނުކުރައްވައިފި

1

ރާއްޖެއިން ރުވާންޑާއާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި

... 64 ...