ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

އިންޑިއާގެ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ހަތް މަޝްރޫއެއް، މަނަދުއަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް

އިންޑިއާއާއެކު ކުރާ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާނެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުން: ޝާހިދު

ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ކާޑު ބަލައިގަތުމަށް އިންޑިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ

އދ. ގެ އެސްޖީއަކަށް އަންހެނަކު ހޮވުމަށް ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހީން އެގައުމުން ބޭރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ވަކިކުރުމާ ބެހޭ މައްސަލައިގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް

ވަން ފޮޓޯ: ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ފަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިސާއާއި ނުލައި ދިވެހީންނަށް ތުރުކީއަށް ދެވޭގޮތް ހަދަނީ

ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް ޝާހިދު ފެއްޓެވި ކެމްޕޭނަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ވެރިޔާ ތާއީދުކުރައްވައިފި

ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މާދަމާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ، މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރާނެ

« 1 ...