އިބްރާހީމް އަމީރު

މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއަހަރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުންނާނީ 2.3 އާއި 2.5 އިންސައްތައާ ދެމެދު: މިނިސްޓަރު

މޫޑީސްގެ އިންޒާރު: ދަރަނި އިތުރުވެ، ލޯނު ހޯދަން އުނދަގޫވާނެ

އޯޑީ ފެސިލިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރަށް ނުދޭން ޝިޔާމު ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކޮށެއް ނުދިން

އުއްމީދަކީ މިއަހަރު ނިމޭއިރު، އޯވަޑްރޯ ކުރި އަދަދު އަނބުރާ ދައްކައި ސެޓްލް ކުރުން: އަމީރު

މިމަހު 26 ގެކުރިން އޯޑީގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކޮށްދީފިނަމަ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެދާނެ: ނާޝިޒު

ޕާޓީތަކުގެ ރުހުން އޮތްނަމަ މާދަމާ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި، އޯޑީގެ މައްސަލައަށް ވޯޓަށް އަހާނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

ފައިސާ ޗާޕު މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ގާސިމާއި ސިޔާމު ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލައިފި

ފައިސާ ޗާޕު ކުރަން ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެއްމެފަހުން ކޮމިޓީއަކަށް

ފައިސާ ޗާޕު ކުރަން ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މިއަދު އަނެއްކާވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ފައިސާ ޗާޕު ކުރަން ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ސަރުކާރަށް އިތުރުކޮށެއް ނުދިން!

ފައިސާ ޗާޕް ކުރަން ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީންވެސް ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެ: ޝަރީފް

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް ހަރަދެއް ނުކުރަން: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

... 8 ...