އިބްރާހީމް އަމީރު

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ކުރީގެ އެކްޓިން ޗީފް ޑރ. ޝާންތާ، މިނިސްޓަރު އަމީރުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް

މިނިސްޓަރުގެ އިލްތިމާސް: އިގުތިސޯދު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން ކޮވިޑު ނަންބަރުތައް ތިރިކޮށްދެއްވާ!

ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސް ލަސްވަނީ ފިނޭންސްގެ މައްސަލައަކުން ނޫން، ލިބޭތާ ހަފުތާއެއްތެރޭ ދޫކުރާނެ

ދައުލަތުގެ މުދާ ވިއްކަން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއްގެ ބިރެއް މިވަގުތަކު އަދި ނެތް: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އަހަރު ނިމޭއިރު ބަޖެޓުގެ ދަރަނި އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށްވުރެ ކުޑަ ވާނެ: ފިނޭންސް

ފެންނަމުން މިދަނީ ޕެންޑަމިކްގެ ކުރީން އޮތް ހާލަތަށް ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ރުޖޫއަވަަމުން އަންނަ ތަން: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އެންމެ އަވަހަށް އިގުތިސޯދު ހަމަޔަކަށް އެޅޭ އެއް ގައުމަކީ ރާއްޖެ ކަމަށް ބޭރުގެ މާހިރުން ވިދާޅުވޭ: އަމީރު

53 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައި ވާނެ، މިއީ ރެކޯޑެއް: މިނިސްޓަރު އަމީރު

1

ޖޮބް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން އާމްދަނީ ހޯދާ މީހުން މަދު، ވަޒީފާ ނެތް މީހުން އަންނަނީ މަދުވަމުން: ފިނޭންސް

1

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ދިން ލުއިތަކާއި ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން އިގުތިސޯދު ހަމަޔަކަށް އެޅުމަށް ބާރަކަށް ވަނީ ވެފައި: އަމީރު

ކުރީން އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށް ވުރެ ބާރަށް އިގުތިސޯދީ ދުވެލި ކުރި އަރާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ފަތުރުވެރީން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަންދާޒާ މައްޗަށް، ދޮޅު މިލިއަނާ ގާތަށް އަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފި

... 7 ...