އިބްރާހީމް އަމީރު

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: 160 ޑޮކްޓަރުންނާއި 200 އަށްވުރެ ގިނަ އާ ނަރުހުން ހޯދަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރަސްމީ ރިޒާވްގައި ހުންނާނީ 672 މިލިއަން ޑޮލަރު، އަންނަ އަހަރުވެސް ހުންނާނީ މި މިންވަރުގައި: އަމީރު

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްވާނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ 12.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން: އަމީރު

މަޖިލިސް ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް 6.9 މިލިއަން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ގެކޮޅަށް 5.4 މިލިއަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިމަމް ވޭޖް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އަންނަ އަހަރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ހުންނާނީ 1.1 ގައި، އެއީ ކޮންޓްރޯލް ރޭޓެއް: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

މި އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ ދަރަނި 94 ބިލިއަނަށް އަރާނެ، އެއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 122 އިންސައްތަ

1

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރީން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަންނަ އަހަރު ވަޒީފާގެ އަދަދު ގެންދެވޭނެ: އަމީރު

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 1.5 ބިލިއަން ދޫކުރަން ހިމަނައިފި

އިގުތިސޯދު މި އަހަރު 31.6 އިންސައްތަ، އަންނަ އަހަރު 12 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ: އަމީރު

"ޕްލާސްޓިކް ބޭގް ޓެކްސް" އަންނަ އަހަރު ތައާރަފު ކުރަނީ

... 7 ...