އިބްރާހީމް އަމީރު

އަންނަ އަހަރު ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ބަޖެޓް 2022: އައްޑޫގެ ރިސޯޓުތައް އަވަހަށް ހުޅުވައި، ސީޕޯޓާއި އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ގޮވާލައިފި

ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަނޑައަޅައި ބަޖެޓް ބަހުސް ފަށައިފި

ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މުރައްރިރަަކަށް ނާޝިޒު، ބަހުސަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 22 މިނެޓް ދޭން ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ކޮވިޑުން އަރައިގަނެވުނު ގޮތަށް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދޭނެ އުންމީދީ ބަޖެޓެއް: އަމީރު

2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް 600 މިލިއަން ރުފިޔާ

މި ސަރުކާރުން ފެށި ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 12000 ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ދީފި

އާންމު ހާލަތަށް ރޫޖުއަ ވެވުނީ ހަރުދަނާ މާލީ އަދި އިގުތިސޯދީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން: އަމީރު

1

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމަށް ހަތަރު ރަށެއް ދޫކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަތަރު ސްކޫލެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

400 އަށްވުރެ ގިނަ އާ ޓީޗަރުން ހޯދަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

6 ...