އިބްރާހީމް އަމީރު

ދެ ކޮޓަރިއާއި ތިން ކޮޓަރީގެ 4000 ފުލެޓް އިމާރާތްކުރަން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން 227 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން 37 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަނީ

ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގަނީ އެ ދެއްކޭނެކަމުގެ ގާބިލުކަން ހުރުމުން: ޔައުގޫބް

ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ދޭ 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަމާލެ ބުރިޖު މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ތިލަމާލެ ބުރިޖާއެކު އިގްތިސޯދަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އައިސް ތަރައްގީގެ އާ މަރުހަލާއެއް ފެށޭނެ: އަމީރު

ކުރިއަށް ހުރި މަޝްރޫއު ތަކުގެ ސަަބަބުން ޖީޑީޕީ 10 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ: އަމީރު

މޫޑީސް އިން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ދަށްކޮށްފި، ފިނޭންސުން ބުނަނީ އެ ރޭޓިން ގޯސް ކަމަށް

2

ރަހުނުކޮށްގެން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް، އެކަން ކޮށްފައެއް ވެސް ނުވާނެ: އަމީރު

ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ރައީސަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ބިލު ފާސްކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް 36 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވާނެ: އަމީރު

އަތޮޅުތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް 96 އެމްބިއުލާންސް ގެންނަން އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

6 ...