އިބްރާހީމް އަމީރު

"ޕްލާސްޓިކް ބޭގް ޓެކްސް" އަންނަ އަހަރު ތައާރަފު ކުރަނީ

ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަގު އަންނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާނަން: މިނިސްޓަރު އަމީރު

އަންނަ އަހަރަށް 36.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރާ ފަސް އިގްތިސޯދުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ވަނީ ހިމެނިފައި: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ކުރިން އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށްވުރެ އަވަހަށް ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވެފައިވާތީ ފިޗުން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން މަތިކޮށްފި

ޖީއެމްއާރް މައްސަލައިގައި އަމީރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް މައުސޫމްވެސް ތާއީދު

ޖީއެމްއާރް އަތުން އެއާޕޯޓު އަތުލުމަކީ އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ހިންގުނު އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާ: އަމީރު

އާސަންދައިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޑޮލަރު ރޭޓު ހިފަހައްޓަން ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ހަދަން ޖެހޭ: އައިއެމްއެފް

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު އިއާދަވާ ސްޕީޑް ރަނގަޅު، އެއްކޮށް އިއާދަ ވާނީ 2023ގައި: ވޯލްޑް ބޭންކް

ސެޓްފިކެޓް އެލަވަންސް ދޭން ފަށައިފިން، އާމްދަނީ ރަގަޅުވުމުން ޕާފޯމަންސް އެލަވަންސް ދޭނަން: އަމީރު

ފައްޔާޒާއި އަމީރު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި

5 ...