އިބްރާހީމް އަމީރު

ފައިސާ ޗާޕްކުރަން ސަރުކާރަށް ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފައިސާ ޗާޕްކުރަން ހުއްދަ ދޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަނެވޭ ކަމެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ބަޖެޓް ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ފަށައިފި

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު ތަކުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޓްރެޝަރީގައި ހުންނާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ފައިސާ ޗާޕު ކުރެވޭ އަދަދު 2.5 ބިލިއަނަށް ކުޑަކޮށް، ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފަށައިފި

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުން ދިމާވި ގެއްލުންތަކުން ރާއްޖެއަށް އަރައިގަނެވޭނީ ދުނިޔެ ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވެގެން: އަމީރު

ބަޖެޓުގެ ބޭރުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގާފައިވާނީ ހަމައެކަނި ކޮވިޑުގެ އެމަޖެންސީ ހާލަތުގައި، ހުއްދަ ހޯދައިގެން: އަމީރު

1

ފައިސާ ޗާޕު ކުރެވޭ އަދަދު 2.5 ބިލިއަނަށް ކުޑަކޮށް، މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ފައިސާ ޗާޕު ނުކުރަންޏާ 26 ބިލިއަނަށް ބަޖެޓް ކުޑަކުރަން ޖެހޭނެ: އަމީރު

އަހަރެއް ތެރޭ 450 މައްސަލަ ނިންމަން ޖެހޭ، އިތުރު 10 މިލިއަން ބޭނުންވޭ: އޮމްބަޑްސް ޕާސަން

ފައިސާ ޗާޕު ކުރަން ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް

ފައިސާ ޗާޕު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު ކޮށްދިނުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން: ޝަރީފް

4 ...